mandag 22. mai 2017

Kom med det du har – en tid for alt *


Jeg har vandret litt fram og tilbake blant tekstene som omhandler perioden mellom påske og pinse. Det har vært en bevisst plan, og i dag beveger jeg meg tilbake til fiskefangsten på Tiberiassjøen.
Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem.
Joh 21:9-10
Jeg tror ikke det er tilfeldig at det ligger både fisk og brød på glørne, og jeg er overbevist om disiplene umiddelbart tenkte på de to tidligere opplevelsene der litt fisk og brød ble til mat for tusenvis av mennesker. Det som lå klart på glørne var kanskje nok til de syv disiplene og Jesus, og om det ikke var slik i utgangspunktet, kunne sikkert velsignet det som lå der slik at det hadde blitt nok. Men – han velger en annen strategi. Disiplene hadde selv fanget fisk, de kunne selv bidra med noe til måltidet.

«Kom med det du har» er et prinsipp i Guds rike. 

Det betyr at jeg er regnet med, og det jeg bidrar med kan bli til velsignelse både for andre og meg selv. Bibelen er full av historier om mennesker som kom med det de hadde. Jeg har møtt mange gjennom livet mitt som kom med akkurat det Jesus trengte. Det kan være alt fra et ødelagt liv til spesielle talenter. Kanskje det blir enda ei bok med tittelen 'De kom med det de hadde' en gang i framtiden? Jeg er i hvert fall takknemlig for dem som bidrar med seg selv og det de har. Jesus bruker det han får. Disiplene lærte det før Jesus for opp til himmelen.

Dagens ‘manna’:

Takk for at jeg får bidra!

-------------------------------------------------
(1) Gaute elsket å komme med blomster da han var liten - kanskje det var fordi mamma elsket alt gutten kom med? Dersom vi er skapt i Guds bilde, hvorfor skulle Gud være annerledes når hans barn bringer ham det de har? 
 * 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Bring what you have – a time for everything *

I have 'drifted' a bit back and forth in the Biblical texts covering the period between Easter and Pentecost. There has been a plan behind it, at least some idea about where I want to go. Today, I revert to the Sea of Galilee.
When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread. Jesus said to them, “Bring some of the fish you have just caught.” John 21:9-10
I do not think it is a coincidence that the disciples saw both fish and bread on the burning coals, and I am convinced that they immediately thought of the two previous experiences where some fishes and pieces of bread were used to feed thousands of people. I guess that the amount of food already on the coals was enough for seven disciples and Jesus, and if not, I believe Jesus could have blessed it so that it became sufficient. Yet - he chose different strategy. The disciples had caught fish themselves, they had something they could contribute with to the fellowship meal. Jesus wanted to include them by using their contribution.

"Bring with what you have" is a principle in the Kingdom of God.
It means that I am included, and whatever I contribute with can be a blessing for both myself and others. The Bible is full of stories of people who brought what what they had. Through my life I have met many people who brought just what Jesus needed. It can be anything from a broken life to special talents. Perhaps I will write another book entitled 'They brought what they had' sometimes in the future? Nevertheless, I am grateful for those who brought themselves and contributed with what they had. Jesus will use whatever he receives. The disciples learned this before Jesus ascended to heaven.

‘Manna’ for today:
Thank you for allowing me to bring what I have!
-------------------------------------------------
(1) Gaute loved to bring flowers when he was small - maybe that was because mom loved everything the boy brought her? If we are created in God's image, why should God be different when his children bring him what they have?
'A time for everything' is connected with the Bible's teaching about a 'season for every activity' Eccl 3 This series is about the teaching in the time between Easter and Pentecost

søndag 21. mai 2017

Initiativet ligger hos meg – en tid for alt *

ENGLISH
Jesu undervisning om Den hellige ånd var sannsynligvis en del av grunnopplæringen av disiplene. I den samlingen av undervisning som vi har valgt å kalle Bergprekenen er Jesu tydelig på at Den hellige ånd er den beste gaven Far kan gi:
«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den hellige ånd til dem som ber ham!»
Luk 11:13
Da jeg opplevde Den hellige ånd som en virkelig kraft i mitt liv høsten 1972, ble dette verset et av mine favoritt-vers. Da jeg drøye seks år senere ble pappa selv og ønsket det aller beste for barna mine, gjorde verset et enda sterkere inntrykk. Utfordringen er at Gud aldri dytter noe på barna sine som de ikke vil ha. Jeg må be ham om det, slik Jesus var helt klar på. Da kan det kanskje fortone seg litt merkelig at han rett før han for opp til himmelen sa:
«Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som dere har hørt av meg.»
Men det er bare merkelig dersom jeg ser på venting som en passiv strategi (1). Jeg kan vanskelig tenke meg noe mer aktivt enn barn som på julaften ser fram imot øyeblikket når pakkene skal åpnes. Den type venting som omtales i Bibelen, er forventning, altså at jeg venter i spenning på at noe skal gå i oppfyllelse. Selve ordet forventning er så langt jeg kan se bare brukt en gang i Bibelen, og da knyttet to folkets håp om at døperen Johannes kanskje var Messias (2).

Når det gjelder å motta Den hellige ånd ligger altså initiativet hos meg. Strategien er å be og vente i forventning.

Dagens ‘manna’:

Gud har tatt initiativ ved å sende Den hellige ånd; mitt er å ta imot.
-------------------------------------------------
(1) Se «En passiv strategi?»
(2) Luk 3:15
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.