mandag 5. juni 2017

‘En tid for alt’ – og nå er det tid for noe annet

ENGLISH
Planen var å holde på i 9 uker da jeg den 1. april 2009 bestemte meg for å blogge mitt daglige ‘manna’ – som ganske enkelt betyr å dele med andre det Guds ord ga meg å tygge på. 

Mer enn åtte år er en lang tid, og jeg har med jevne mellomrom vurdert å 'legge opp'. Men  bloggingen har gitt meg veldig mye velsignelse, og hjulpet meg til å sette egne ord på troen min. 

Underveis har det også kommet ganske mange ‘Aha!’ opplevelser som har hjulpet meg til å se klarere ting som tidligere lå i «mysterie-boksen». Samtidig har ikke innholdet i mysterieboksen blitt mindre. Jeg har tvert imot sett enda mer av frelsens og nådens mysterium. Jeg liker faktisk at jeg ikke forstår alt, og tror det er en del av nåden.

Jeg slutter ikke å blogge fordi jeg er «gått tom». Jeg er full av tanker om emner og bøker som fortjener et dypdykk, men jeg har fått ro for å prioritere annerledes – i hvert fall for en lengre periode. Det handler om flere ting, som ikke er viktige for andre enn meg selv, men jeg gir noen grunner i fotnota (1).

En del av nådens mysterium er vitnesbyrdene om at blogginnleggene har vært til hjelp for andre også. Jeg takker Gud for det, og jeg er glad for at internett gir mulighet for å være tilstede med vitnesbyrd om det som bygger opp. Bruk internett til å spre det gode, og ta med deg dette løftet:

Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen.
Fork 11:1
Å kaste brødet på vannet, er som å dele ‘manna’, nærmere bestemt ‘brødet fra himmelen’ = Jesus med andre. Det jeg deler av ham, kommer alltid tilbake med velsignelse. Til nå er ‘rekorden’ at det gikk 30 år før jeg så et konkret resultat av noe jeg følte meg ledet til å gjøre. Heldigvis trenger vi ikke alltid å vente så lenge. Noen ganger skjer det med en gang.

Dagens ‘manna’:

Det fins alltid en mulighet for å dele Jesus-livet!
NB - du finner alle tidligere blogginnlegg på Bibelportalen lykke til med en ny gjennomgang!
--------------------------------
(1) Her er noen grunner:
  • Fysisk handler det om at jeg bruker veldig mye tid i løpet av en arbeidsdag til å sitte ved en skjerm. Utover arbeidstiden fører bloggingen til minst en ekstra skjermtime hver dag.
  • Jeg ønsker å frigjøre tid uten å miste den personlige andakt-stunden som ligger i å forme tankene i en blogg. Jeg trenger å perfeksjonere språk, og nå vil jeg å studere Bibelen på russisk.
  • Jeg har skrevet veldig mye de siste ti årene spesielt, og det har vært lite tid til lesing. Nå føler jeg behov for å lese.
  • Jeg har fått ro for å ta denne beslutningen – det har jeg ikke hatt før.
  • Det ligger allerede nesten 3.300 innlegg på bloggen. Disse er også tilgjengelig på Bibelportalen der innleggene er sortert under hver av bibelens bøker (i høyre kolonne), så det er fortsatt mulig å ta fram igjen det som tidligere er publisert.

A time for everything - and now it's time for something else

NORSK
The plan was to do the exercise for 9 weeks when, on 1 April 2009, I decided to blog my daily 'manna' - which simply means sharing with others the thought the word of God gave me to ponder upon for each day.
 

More than eight years is a long time, and I have regularly considered to 'quit'. However, the blogging has been a blessing for me, and helped me expressing my faith with my personal words.
 

Along the way, I have also experienced several 'Aha!' discoveries that have helped me seeing clearer things that were previously filed in the ‘mystery-box’. At the same time, the contents of the mystery box have not been reduced. On the contrary, I have seen even more of the mystery of salvation and grace. I actually like that I do not understand everything, and I even think that also is a part of the grace of God.

I do not stop blogging because I have a ‘writer’s block’. The truth is that I am full of thoughts about topics and books that deserve my devoted attention. However, I am now at peace with the decision to prioritize differently - at least for an undefined period of time. There are several reasons for this. They are not important to anyone, but myself. All the same, I share some reasons in the footnote (1).

Part of the mystery of grace are the testimonies that the blog postings have helped others too. I thank God for this, and I am glad that the internet gives the opportunity to be present with testimonies about the good news. My challenge to you is therefore to use the internet to spread a message of hope and love, and I share this promise:

Cast your bread upon the waters, For you will find it after many days.
Eccles 11:1
To cast the bread upon the water is like sharing the 'manna', more specific: 'the bread of heaven' = Jesus (2) with others. When I share him, the return is always a blessing. Until now, the record for a return is 30 years before I saw a concrete result of something I felt led to do. Fortunately, we do not always have to wait so long. Sometimes it happens right away.

‘Manna’ for today:

There is always an opportunity to share the life of Jesus with others!
NB - You will find overview over my blog-postings in English HERE
--------------------------------
(1) Here are some reasons:
  • A lot of time during a workday I spend sitting working on a screen. In addition to long working hours, blogging takes at least one hour extra screen-time every day.
  • I want to release time without losing the personal devotion it is to write the blog. My intention is to improve one of my languages, and now I will spend my devotions studying the Bible in Russian.
  • Over the past ten years I have written very much (not only the blog), and there has been little time for reading. Now I will prioritize reading again, because I feel that I need it.
  • I have peace of mind to make this decision
  • There are already almost 3,300 posts on the blog. These are available on Bibelportalen, where the posts are sorted in 66 books of the Bible (in the right-hand column), so it is still possible to have access to all previously published reflections.
(2) See John 6:35-40

søndag 4. juni 2017

Identitetsdagen – en tid for alt *

Identitet handler veldig mye om hvor jeg hører hjemme. En trygg identitet gir et godt liv også i de vanskelige fasene i livet når det er ufred, motstand, sykdom og sorg. Det handler om å være hjemme i seg selv, hjemme i samfunnet, hjemme i naturen og hjemme i Gud.

For meg handler pinseunderet først og fremst om identiteten som et Guds barn. Den Hellige Ånd kom som en tunge av ild, som et språk med en brennende pasjon. I tillegg til felles tro og bekjennelse var det plutselig noe mer som identifiserte de 120 som hadde ventet i ti døgn på det som skulle komme over dem. Det var en ny inkarnasjon. De var en kropp med et felles brennende språk, kjærlighetens språk. Uten dette språket ville kristendommen blitt en religion i stedet for et liv. De 120 var hjemme i Gud og Guds Ånd var hjemme i dem.

De opplevde det som kristne i de kommende generasjoner har opplevd og som Paulus uttrykker slik:

Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.
Rom 8:16
Derfor blir pinsen både et mål og en start. Det er der vi kommer hjem, og det er derfra vi drar ut og hjemmet er alltid med oss fordi Den hellig ånd er alltid med oss. Selvfølgelig har jeg en identitet i verden. Jeg er norsk, jeg er salvasjonist, jeg har en fysisk familie og jeg er glad i det alt sammen, men den viktigste identiteten har jeg i Jesus Kristus, og den fikk jeg gjennom pinsens under.

Dagens ‘manna’:

Pinsen gir meg identitet
--------------------------------------
(1) Dagens illustrasjon handler også om identitet og vi fikk tegningen som gave for en uke siden. En karikatur-tegner jobber på Salvattex redesign i Iasi er mesteren bak produktet. Han hadde fått opplysning om fire interesser som vi har og så plasserte han oss i det bildet folk i denne verden har av Norge. I bakgrunnen er norske fjell representert med Torghatten, Trolltunga og Nordkapp. Ellers er interessene våre synlige - og fire barnebarn selv om kjønnsfordelingen er fri fantasi - som det meste av det andre - men veldig dyktig utført!
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.