lørdag 26. mai 2018

Klar for kamp

I de to siste bloggene mine har jeg brukt sjakk som en illustrasjon for åndskamp - og jeg tar sjansen på å bruke den igjen:

Magnus Carlsen er rangert som # 1 blant verdens sjakkspillere, han er regjerende verdensmester og kommer med gode råd som også kan brukes på andre arenaer. Han understreker ofte at han må være i god form for å vinne partiene sine. Derfor trenger han mye mental og fysisk trening for å være opplagt og klar for kamp.

Når jeg fortsetter å bruke sjakk i forbindelse med åndskamp, er prinsippene Carlsen følger absolutt gyldige som forberedelse til kamp mot ondskapens makter. I flere av sine brev sammenlikner Paulus misjonsoppdraget med å være i en kamp eller i et løp på en idrettsarena:

Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.
2 Tim 4:7
I denne kampen bruker vi det gode som våpen for å beseire det onde:
La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!
Rom 12:21
Videre understreker Paulus at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. For å kunne gå inn i denne kampen må vi bli sterke i Herren og i hans veldige kraft (1). Svært ofte vil prinsipper som er gyldige i en fysisk sammenheng også gjelde i den åndelige sfære, også dette er noe Paulus har kommentert:
Fysisk trening er bra på sin måte; men å trene seg i å være lydig mot Gud, er nyttig på alle måter.
1 Tim 4:8 (En levende bok)
Hvis jeg vil trene meg i form til en halvmaraton, kan jeg bruke en ‘app’ som vil lage et treningsprogram jeg kan følge fram til jeg starter i løpet. I de kommende ukene vil jeg dele noen tanker om hva «trening i være lydig mot Gud» vil si i praksis. Programmet starter med å vite hvem jeg er i Jesus Kristus, og ender med å vite at han bor i meg.

Dagens ‘manna’:

Å være klar for oppdrag forutsetter trening i å være lydig mot Gud (2).
--------------------------------------
(1) Ef 6:10-12
(2) en engelsk oversettelse sier ‘training in holy living’ = øvelse i hellighet

Fit for mission

In my last two blogs I have used the chess game as an illustration for spiritual warfare – and I take the chance to use it again:

The # 1 ranked chess-player in the world and reigning world champion Magnus Carlsen (1) says that he needs to be fit to win his games. Therefore, he does a lot of mental and physical training and exercising to be ready and fit for the fight.

When I now continue to use the chess game in the context of spiritual warfare, to be fit for that mission is synonym with being fit for fight. In several of his letters, Paul likened the mission with being in a fight or in a race on a sports-arena:
I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.
2 Tim 4:7
In this fight we use the ‘weapon’ of good to defeat evil:
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Rom 12:21
Further, Paul stresses that our struggle is not against flesh and blood, but against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil. To do be able to go to this battle, we need to be strong in the Lord and in his mighty power (2). Very often principles that are valid in a physical context will also be applicable in the spiritual sphere, also this has Paul expressed:
While physical training has some value, training in holy living is useful for everything. It has promise for this life now and the life to come.
1 Tim 4:8
If I want to train for a half-marathon, I can use an app to set up a training program to prepare for the race. In the weeks ahead, I will share some thoughts about what “training in holy living” can mean in practical terms. However, the program starts with knowing who I am in Jesus Christ, and it ends with knowing that he lives in me.

‘Manna’ for today:
Fit for mission requires training in holy living.
--------------------------------------
(1) It is not important, but I like to tell that Magnus is from Norway
(2) Eph 6:10-12

К бою готов

В двух предыдущих блогах я использовал игру в шахматы в качестве иллюстрации духовной битвы – и я хочу ещё раз обратиться к этому образу:

Шахматист № 1 в мире, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (1) говорит, что ему необходимо поддерживать хорошую форму для того, чтобы побеждать. Следовательно, готовясь к сражению на шахматной доске, он усиленно тренируется – умственно и физически.

Поскольку я продолжаю рассматривать игру в шахматы в контексте духовной битвы, готовность к выполнению этой миссии – это синоним готовности к бою. В нескольких своих посланиях, Павел сравнивает ведение духовный битвы с участием в борьбе или состязании на спортивной арене:
Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру.
2 Тимофею 4:7
В этой борьбе мы используем добро в качестве ‘оружия’ для победы над злом:
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
К Римлянам 12:21
Далее, Павел подчеркивает, что мы боремся не с плотью и кровью, а с темными силами этого мира и с духовными силами зла. Для того, чтобы мы были способны участвовать в этой битве, нам необходимо укрепляться в Господе и Его могуществе (2). Зачастую, принципы, применимые в физическом плане, также будут уместны в духовной сфере, и Павел по этому поводу говорит следующее:
Ибо упражнения для тела важны в одном отношении, а служение Богу (3) важно во всех отношениях: оно несёт с собой обещание в этой жизни и в будущей.
1 Тимофею 4:8
Если я хочу подготовиться к участию в полумарафоне, я могу использовать приложение для создания тренировочной программы по подготовке к забегу. В последующие недели, я поделюсь с вами размышлением о том, что “упражнение в святости” может означать на практике. Однако, программа начинается с понимания того, кто я есть в Иисусе Христе, и заканчивается пониманием того, что Он живёт во мне.

‘Манна’ на сегодня:
Боевая готовность требует упражнения в святости.
--------------------------------------
(1) Это не имеет большого значения, но я люблю говорить о том, что Магнус – норвежец
(2) К Ефесянам 6:10-12 
(3)  в английской версии; упражнение в святости