tirsdag 28. mars 2017

Å vite hva etterfølgelse er – et skritt på veien

For et par dager siden skrev jeg at Jesus ga disiplene et tredelt kall:
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg….» Matt 16:24
Jeg har allerede stanset for selvfornektelse og korsbæring. I dag er emnet etterfølgelse. Diedrich Bonhoeffer er en teolog som virkelig utfordrer meg. Boka hans «Etterfølgelse» (1) kan jeg komme tilbake til igjen og igjen. Bonhoeffer er opptatt av at etterfølgelse koster, og tar et oppgjør med forkynnelse av billig nåde. 

Jeg er enig med dem som hevder at vi lenge har gjort det for vanskelig å komme inn i en menighet og for lettvint å være disippel. I dag tror jeg det er blitt lettere å komme inn i mange av menighetene. Utfordringen er om vi også forkynner etterfølgelsen på billigsalg. Igjen kan det være verd å tenke over enda et Bonhoeffer-sitat: «Frelsen er gratis, men disippelskapet koster deg livet» (1)
Da jeg ble soldat, var det vanlig at de nye soldatene sang sammen med forsamlingen:
Jeg vil følge deg, min Jesus,
Du som ga ditt liv for meg.
Om enn andre deg forlater,
Gi meg kraft til å følge deg!
Dagens ‘manna’:
Gi meg kraft til å følge deg!
----------------------------
(1)
Originalens tittel er "Nachfolge" som lett oversettes til "Etterfølgelse" på norsk. Det engelske ordet “following” dekker ikke like godt, så på engelsk har boka fått tittelen "The Cost of Discipleship" som passer med sitatet og bokas innhold.

Knowing what discipleship means - a step on the journey

Two days back I wrote that Jesus gave his disciples a threefold calling:
Then Jesus said to his disciples, “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Matt 16:24
I have already reflected on self-denial and cross-bearing. Today's topic is about discipleship = following Jesus. Diedrich Bonhoeffer is a theologian who really challenges me. I return to his book: “The Cost of Discipleship” (1) again and again. Bonhoeffer focused on the fact that discipleship comes with a cost: God’s grace must result in following Jesus. Therefore, he warned strongly against ‘cheap grace’.

I agree with those who claim that we for a long time made it hard for people to enter a church and easy to be a disciple. Today I think that it has become easier to be accepted into many church-communities. The challenge is if we are offering discipleship with a discount. Again it is time to reflect on yet another Bonhoeffer-quote: "Salvation is free, but discipleship will cost you your life" (1).

When I became a soldier in the Salvation Army (1970), it was a tradition that the new soldiers sang a dedication along with the other soldiers in the meeting:
I will follow Thee, my Saviour,
Thou hast shed Thy blood for me;
And though all the world forsake Thee
By Thy grace I’ll follow Thee!
‘Manna’ for today:
By Thy grace I’ll follow Thee!
----------------------------
(1)
  Bonhoeffer's book: "Nachfolge" (in German) literally translates "After-following". This works very well in Norwegian  translation "Etterfølgelse", while it does not work in English. The English title of his famous book is: "The Cost of Discipleship".

mandag 27. mars 2017

Å vite hva korsbæring er – et skritt på reisen

ENGLISH
Jeg antar at de fleste mennesker kjenner korset som et kristent symbol, men korset står for langt mer enn det å være et samlende symbol for alle kristne. Derfor er også begrepet «korsbæring» noe annet enn det å bære korset som et smykke. 

Likevel har det vært så pass mange episoder i Norge, hvor det å bære korset som et smykke på TV og i politisk sammenheng har skapt kraftige reaksjoner.

Det er noe med korset som provoserer denne verden, og en del av kallet er å bære korset:

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.
Matt 16:24
Korset er et paradoks fordi det minner både om ultimat ondskap og fullkommen kjærlighet, om total fornedrelse og endelig seier. Jeg tror Gud er kjærlighet og at han er bare god. Derfor blir et opprør mot Gud, et opprør mot kjærlighet og godhet. Av samme grunn kan korset bli oppfattet som provoserende. 

«Korsbæring» er derfor symbolet på min indentifisering med Jesus og alt det han står for. Alt som identifiserer meg med Jesus blir derfor en form for «korsbæring». Jeg tror det er grunnen til at Jesus oppfordret meg til å ta opp mitt’ kors. Det vil si alt som viser at jeg tilhører Jesus - dersom det ikke er noe som identifiserer meg med ham, bærer jeg heller ikke noe kors. 

Dagens ‘manna’:

Jeg vil ta opp ‘mitt’ kors
------------------------------------
(1) Som ung kristen ble jeg veldig inspirert av Arthur Blessitt som tok oppfordringen bokstavelig og har vandret over hele verden med 'sitt' kors for å vitne om Jesus.