søndag 30. april 2017

Hvor skal jeg begynne? – en tid for alt *

ENGLISH
Da Jesus presiserte oppdraget for disiplene om å forkynne omvendelse og tilgivelse fra syndene, er jeg overbevist om at beskjeden ‘for alle folkeslag’ må ha virket overveldende på den lille flokken. Heldigvis fortsatte han:
i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Lukas 24:47
Jeg tror det handler om å begynne der jeg er. For noen år siden kom det en glimrende bok om evangelisering med tittelen: «Der du er!». Disiplene vandret litt i ukene mellom påske og pinse, men de fikk beskjed om utgangspunktet er Jerusalem, og derfra handlet alt om ‘der du er’

I dag er jeg i Ialoveni. Det er det første møtet i det nye bygget. Korpslederen har bedt meg om å tale om temaet: Jeg er døren som en del av en serie. Heldigvis har det nye bygget dør. Det er noe vi tar for gitt. Symbolikken med døren er veldig sterk. Når Jesus sier at han er døren, betyr det at det er mulig å gå inn og bli en del av ham. Den samme Jesus sier at han står for døren og banker, slik at han komme inn og bli en del av meg. Døren i det nye lokalet i Ialoveni er både inngang og utgang. For at vi skal være vitner der vi er. Jeg gleder meg til å forkynne dette i dag.

Dagens ‘manna’:

Hver dag begynner jeg der jeg er, og i dag er det Ialoveni
----------------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Where do I start? – a time for everything *

NORSK
When Jesus clarified the mission of the disciples to proclaim repentance and forgiveness from sin, I am convinced that the assignment to do this to ‘all nations’ must have overwhelmed the small group of disciples. Fortunately, he continued:
and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.
Luke 24:47
The mission to the whole world has to start some somewhere and I think it must start where I am. A few years ago, the Navigators published an excellent book on evangelism entitled "Where You Are!". I can’t think of a better title for a book on that subject. The disciples did quite a bit of walking in the weeks between Easter and Pentecost. However, they were instructed that the starting point is Jerusalem, and from then on everything is about where you are.

Today I will go to Ialoveni. This is the first meeting in the new building. The corps leader has asked me to preach about the subject: “I am the door” as part of a series. Fortunately, the new building has doors. A door is something I take for granted when I think of building because the door gives access to the inside. Therefore, the symbolism of the door is very strong. 


When Jesus says that he is the door, it means that it is possible to enter and become part of him. The same Jesus says he stands by the door and knocks so that I may invite him in and in so doing, ma part of me. The door in the new premises in Ialoveni is both entrance and exit. In order for us to be witnesses where we are. I am looking forward to proclaim this today.

‘Manna’ for today:

Every day I start where I am, so today I will start in Ialoveni
----------------------------------------
* 'A time for everything' is connected with the Bible's teaching about a 'season for every activity' Eccl 3 This series is about the teaching in the time between Easter and Pentecost. 

lørdag 29. april 2017

Oppdraget presisert – en tid for alt *

ENGLISH
Avslutningen av Lukasevangeliet har overskriften «Oppdrag og avskjed» og det var derfra jeg hentet gårsdagens refleksjon om ‘AHA’-opplevelsen. Det er avgjørende for oppdraget å forstå det Jesus gjorde i lys av skriftene, og i dag presiseres oppdraget igjen:
i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag;
Lukas 24:47
Da William Booth ved inngangen til nye århundret, ga Booth et tydelig og kort svar (1). En av farene beskrev Booth slik: «tilgivelse uten omvendelse». Jeg tror Booth hadde vært sammen med Jesus og disiplene da de mottok undervisningen og stadfestelsen av denne sannheten i forberedelse til pinse. 

På samme måte er jeg tilstede og blir minnet om det i dag. Det er lettere å forkynne tilgivelse enn omvendelse. Nesten alle ønsker seg tilgivelse, men det å vende om og følge Guds vei i stedet for sin egen, det koster. Jeg gjentar gjerne at frelsen er gratis, men at disippelskapet koster. Noe annet er løgn Jeg mener likevel at det å velge livet er det beste valget. 

Peter fikk i hvert fall med seg denne presiseringen, for da tilhørerne på pinsedagen spurte hva de skulle gjøre svarte han:

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
Apg 2:38-39
Dagens ‘manna’:
Det fins ingen snarvei utenom omvendelsen!
-------------------------------------
(1) «Den største faren i det ny århundret vil være religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten anger og omvendelse, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud, himmel uten helvete»
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.