lørdag 9. desember 2017

Det er hardt å si farvel


For et par dager siden sa vi adjø til Rodney og Wendy (Walters) som vi har jobbet tett sammen med de siste 30 månedene. Det er den samme kjærlighet som førte oss sammen, som nå gjør at vi tar farvel. Det fikk meg til å tenke på farvel-møtet Paulus hadde med den lokale ledelsen i menigheten i Efesos. Rapporten fra samlingen er i seg selv en rørende historie, og tidspunktet da de skilles, beskrives slik:
«Da vi hadde revet oss løs fra dem…»
Apg 21:1
Dette setningsleddet har vært viktig for meg i mange år. Det beskriver minst to viktige sider av det å være Jesu etterfølgere:
  1. Kjærligheten som binder oss
  2. Kjærligheten som må spres
Jeg har spurt meg selv om det ligger en selvmotsigelse i utsagnet:
Kristi kjærlighet tvinger oss
2 Kor 5:14
Å leve i denne kjærligheten gjør at jeg kan si at det er sant for meg også. Derfor blir det å bryte opp og si farvel for å spre kjærlighet er ikke et ‘må’ som er en pålagt byrde fra en overordnet makt utenfra. Det er en ‘tvang’ som kommer fra livets kilde som er like naturlig som at jeg er nødt til å trekke pusten for å overleve. Denne gangen blir Magna og jeg værende, mens Rodney og Wendy drar videre. Vi vet at de vil spre kjærligheten der de kommer, og vi vet at den vil bli tatt imot i åpne hjerter.

I ettermiddag blir vi med om farvel-møte for Leanne og Drew (Ruthven) som vi også har blitt kjent med de siste par årene og som har beriket livet vårt. Vi gleder oss ikke over å ta farvel, men vi er takknemlige for at det alltid vil være mennesker som er styrt av kjærligheten som kommer fra livgiveren, og som sprer den der de ferdes. Det er det som gjør at momentum i oppdraget vårt ivaretas, og at bevegelsen ikke stopper opp.

Dagens ‘manna’:

Kjærlighet er en forutsetting for momentum
----------------------------------------

It's hard to say goodbye

A few days ago, we said goodbye to Rodney and Wendy (Walters). We have been working closely with them for the last 30 months and the love that unites, is the same love that now separates us.

This made me think of the farewell meeting Paul had with the local leadership of the church in Ephesus. The report from their gathering at the beach is a moving story, and the time of departure is described as follows:

“After we had torn ourselves away from them…”
Acts 21:1
This brief statement has been important to me for many years. It describes at least two important aspects of being followers of Jesus:
  1. The unique love that binds us
  2. The importance of spreading this love
I have asked myself if there is a contradiction in Paul’s statement:
Christ's love compels us
2 Cor 5:14
However, since I am living in this love, I can testify that it is true for me too. Therefore, breaking up and saying goodbye to be able to spread love is not an imposed burden laid upon me or any other follower of Christ. It is a ‘compulsion’ that comes from the source of life, analogue to the fact that I ‘have to’ breath to survive. This time, Magna and I remain where we live physically, while Rodney and Wendy move on – this time with base in Singapore. We know that they will spread the love where they come and we know that people will know it and receive it.

Later this afternoon we will take part in in the farewell meeting for Leanne and Drew (Ruthven). Over the last couple of years, we have been able to work and minister with them in Romania and to be together with them has enriched our lives. We are not looking forward to saying goodbye, however, as with Rodney and Wendy, we accept Leanne and Drew’s readiness to be lead by the love that comes from the life-maker, and to spread it wherever they go. That is what keeps the momentum of our mission.

‘Manna’ for today:

Love is a prerequisite for momentum
------------------------------

onsdag 6. desember 2017

Ingenting å erklære?


ENGLISH
«Har ikke Frelsesarmen noe å erklære?» repliserte tolleren på engelsk til vår tydelige erklæring om at vi ikke hadde noe som skulle fortolles. Da vi ble litt forvirret av hans reaksjon, fortsatte han med et smil: "Jeg forventet at dere skulle erklære at Jesus Kristus er Herre!"

En bror i Kristus på den rumenske siden av grensen til Moldova kunne ikke la være å gi oss denne utfordringen da vi passerte grensen tidligere idag

Selvfølgelig skal :

«hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!»

Fil 2:11
På akkurat denne dagen for 47 år siden kom jeg med en slik erlæring da jeg ble opptatt som soldat i Frelsesarmeen i Mandal, og jeg har noe å erklære hver dag av mitt liv til jeg møter min Herre ansikt til ansikt. Takk til tolleren for påminnelsen, og takk til Vårherre som lar meg møte brødre og søstre i alle verdens hjørner som bekjenner det samme!

Dagens ‘manna’

Ja visst har jeg noe å erklære!
---------------------------------